ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання платних онлайн роз'яснень медичного характеру | Педіатр і Я

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання платних онлайн роз’яснень медичного характеру

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінімед», здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України № 071289 від 08.11.2012 р.,в особі директора Чернеги Н.Ф., яка діє на підставі Статуту, або ФОП Чернега Н.Ф. що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України № 268 від 15.02.2018р. ( в залежності від лікаря)надалі – «Виконавець» з однієї сторони, надає платні онлайн роз’яснення медичного характеру в Дитячому медичному центрі «ПедіатріЯ» фізичним особам з числа необмеженої кількості осіб (далі – «Замовник» або «Пацієнт»), керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, на умовах публічного договору про надання платних онлайн роз’яснення медичного характеру (далі – «Договір»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У публічній оферті нижченаведені терміни та визначення вживаються у такому значенні:

Онлайн роз’яснення— платна консультація медичного характеру, що надається Пацієнту,лікарем Виконавця з використанням інтернет-технологій. При отриманні Онлайн роз’яснення діє принцип: одне питання — одна відповідь.

Послуги — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прейскурантом, затвердженого Наказом Директора.

Оферта — пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://pediatria.kiev.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.

Акцепт оферти — повне, безумовне і беззастережне прийняття Пацієнтом / його законним представником, умов Оферти у вигляді даного Договору

Пацієнт — фізична особа, що пройшла ідентифікацію на сайті Виконавця, і яка акцептувала Оферту Виконавця, викладену в даному Договорі.

Законний представник — фізична особа (батьки (один з батьків), усиновлювач, опікун, піклувальник), що діє в разі якщо Пацієнтом виступає малолітня (до 14 років), неповнолітня (від 14 до 18 років) особа, або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони — Пацієнт, його законний представник і Виконавець.

Реквізити доступу — персональні логін і пароль, що видаються Пацієнту для входу в сеанс Онлайн роз’яснення через програмний додаток.

Прейскурант — діючий перелік послуг з цінами, що публікується на сайті Виконавця.

Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://pediatria.kiev.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.

Особистий гаманець — це віртуальна скринька для зберігання грошових коштів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку і Пацієнтом (Законним представником), з іншого боку з моменту Акцепту усіх без винятку умов цього Договору останнім.

2.2. У разі, якщо фізичнаособа – Пацієнт (Законний представник)прийняла умови надання Онлайн роз’яснень, як послуги і здійснилаоплату такої послуги, це є повним і беззаперечним Акцептом цієї Оферти, і підтвердженням прийняття викладених нижче умовДоговору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Онлайн роз’яснення, а Пацієнт (Законний представник) зобов’язується прийняти їх і оплатити.

2.4. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця.

2.5. Якщо фізичнаособа – Пацієнт (Законний представинк) не згодні з будь-яким пунктом цього Договору, Виконавець пропонує вам відмовитися від отримання послуг.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ОНЛАЙН РОЗ’ЯСНЕНЬ

3.1. Для отримання Онлайн роз’яснень необхідно:

звернутися в контакт центр Виконавця для здійснення попереднього запису на Онлайн роз’яснення і визначення завдання Онлайн роз’яснення (озвучити питання, які турбують, детально описати симптоми, ступінь їх вираження, вислати аналізи і т.д.). Повідомлення з датою і часом проведення Онлайн роз’яснення буде відправлено Пацієнту одразу після запису;

внести платіж в розмірі 100% вартості Онлайн роз’яснення;

в обумовлений час проведення Онлайн роз’яснення мати можливість доступу до мережі Інтернет через персональний комп’ютер або мобільний телефон.

3.2. Виконавець не надає Пацієнту технічне обладнання для отримання Онлайн роз’яснення.

3.3. Виконавець приступає до підготовки Онлайн роз’яснення лише після визначення завдання і отримання передоплати.

3.4. У разі технічних несправностей, хвороби або відрядження лікаря, що мав здійснювати Онлайн роз’яснення, Виконавець має право перенести Онлайн роз’яснення за погодженням з Пацієнтом (Законним представинком) на інший час або провести заміну лікаря.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Своєчасно і якісно надавати Пацієнту Онлайн роз’яснення з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження і нерозголошення медичної таємниці та конфіденційної інформації.

4.1.2. Забезпечити своєчасне опублікування відомостей на сайті, що містять достовірну і повну інформацію про кваліфікацію та сертифікацію фахівців, які здійснюють Онлайн роз’яснення, режим роботи, переліку платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, про умови надання та отримання цих послуг, а також іншу інформацію, необхідну для отримання Пацієнтом (Законним представником)Онлайн роз’яснення.

4.1.3. Забезпечити участь висококваліфікованого медичного персоналу для надання Онлайн роз’яснення в рамках виконання зобов’язань за цим Договором.

4.1.4. Вести всю необхідну медичну документацію Пацієнта.

4.1.5. Вести облік видів, обсягів, вартості медичних послуг, наданих Пацієнту, а також грошових коштів, що надійшли від Пацієнта (Законного представника).

4.1.6. Оплату за невикористане Онлайн роз’яснення перераховувати на Особистий гаманець Пацієнта (Законного представника) для оплати інших послуг Виконавця в майбутньому.

4.1.7. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Пацієнтом (Законним представником) для виконання Договору, та забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу в рамках чинного законодавства.

4.1.18. Зберігати й обробляти персональні дані, а також іншу інформацію про Пацієнта, що стала відомою Виконавцю у зв’язку з виконанням положень Договору.

4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Узгодити з Виконавцем день і час отримання нимОнлайн роз’яснення.

4.2.2. Самостійно визначати характер і об’єм досліджень для встановлення діагнозу і проведення лікування.

4.2.3. Надавати медичні рекомендації відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Виконавця.

4.2.4. У разі технічних несправностей, хвороби або відрядження лікаря перенести Онлайн роз’яснення за погодженням з Пацієнтом (Законним представником) на інший час або провести заміну лікаря.

4.2.5. Відмовити Пацієнту (Законному представнику), в наданні Онлайн роз’яснення та припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, в разі невиконання Пацієнтом своїх обов’язків за цим Договором.

4.2.6. Перервати надання Онлайн роз’яснення і припинити дію даного Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної оплати у разі некоректної поведінки Пацієнта по відношенню до лікаря (розпалювання міжнаціональних і релігійних конфліктів, образи, завдання ушкоджень, здійснення погрози, вчинення хуліганських і образливих дій, відхилення від теми, реклама, вживання нецензурних висловлювань і т.п.).

4.2.7. У будь-який момент змінити вартість Онлайн роз’яснення в Прейскуранті. Така зміна не впливає на вже оплачені Онлайн роз’яснення.

4.2.8. Надсилати Пацієнту SMS-повідомлення, електронні листи, здійснювати дзвінки, тощо.

4.3. Обов’язки Пацієнта (його Законного представника):

4.3.1. Узгодити з Виконавцем день і час отримання Онлайн роз’яснення.

4.3.2. Консультації здійснюється за допомогою зв’язку в одному з месенджерів (skype чи viber) або по телефону (на розсуд сторін).

4.3.3. Перед початком отримання Онлайн роз’ясненняпідтвердити свої персональні дані: П.І.Б., дату народження.

4.3.4. В ході Онлайн роз’яснення задавати питання, що стосуються його здоров’я і самопочуття, а також методів лікування, отримувати кваліфіковані рекомендації від лікаря, який проводить Онлайн роз’яснення. При цьому інформація, що міститься в персональному медичному записі Пацієнта, становить лікарську тємницю і може надаватися третім особам без згоди Пацієнта (Законного представника) тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.3.5. Найбільш повно описувати свої скарги та симптоми, пов’язані з основною патологією, оперативно відповідати на уточнюючі питання лікаря, надавати інші додаткові дані, що стосуються основної патології та її ускладнень.

4.3.6. Повідомляти Виконавця про поліпшення / погіршення самопочуття, появі / зникненні симптомів, а також іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом 3 (трьох) годин з моменту початку змін.

4.3.7. Неухильно дотримуватися усних і письмових приписів і рекомендацій лікаря.

4.3.8. Повідомити Виконавця до початку надання ним Онлайн роз’яснення про відомий перелік лікарських засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хвороби, пороки, алергічні або специфічні реакціяї на лікарські засоби і продукти харчування та іншу істотну інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

4.3.9. Завчасно інформувати Виконавця про необхідність скасування або зміну умов отримання Онлайн роз’яснення.

4.3.10. Самостійно нести відповідальність за доступ до особистих даних. Не розголошувати логін і пароль третім особам.

4.3.11. Самостійно нести відповідальність за збереження медичної таємниці та конфіденційної інформації, отриманої в ході Онлайн роз’яснення.

4.3.12. Самостійно нести повну відповідальність за свої рішення і дії, при виконанні цього Договору.

4.3.13. Розуміти, що при наданні Онлайн роз’яснення лікарі не мають можливості надати медичну допомогу при невідкладних станах «тут і зараз».

4.3.14. Про виявлені невідповідності та недоліки в отриманні Онлайн роз’яснення, негайно (протягом доби з моменту отримання Онлайн роз’яснення) повідомити Виконавця, шляхом звернення зі скаргою.

4.3.15. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про будь-які обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом (Законним представником) цього Договору.

4.3.16. Пацієнт (Законний представник) гарантує правильність зазначених ним персональних даних Пацієнта і зобов’язується своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

4.4. Права Пацієнта (його Законного представника):

4.4.1. Отримувати Онлайн роз’яснення належної якості.

4.4.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворювання.

4.4.3. Мати право на таємницю про стан здоров’я Пацієнта, сам факт звернення за Онлайн роз’яснення, діагноз, а також про відомості, одержані при виконанні умов даного Договору.

4.4.4. Вимагати заміни лікаря до моменту отримання Онлайн роз’яснення.

4.4.5. Переносити дату і час Онлайн роз’яснення, попередньо погодивши умови перенесення з Виконавцем.

4.4.6. Відмовитися від невикористаногоОнлайн роз’яснення, завчасно попередивши Виконавця.

4.4.7. Мати безстроковий доступ до особистих даних щодоОнлайн роз’яснення на сторінці YouTube або іншому сервісі з обмеженим доступом для третіх осіб.

4.4.8. Одержувати письмові роз’яснення, рекомендації лікаря, інші дані на електронну пошту.

4.4.9. Використовувати кошти Особистого гаманця для оплати послуг Виконавця.

4.4.10. Отримувати від Виконавця SMS-повідомлення, дзвінки, електронні листи, тощо.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Онлайн роз’яснення визначається згідно затвердженого Виконавцем Прейскуранта цін на сайті Виконавця.

5.2. Для забезпечення комплексу послуг, передбачених цим Договором, Пацієнт в режимі онлайн оплати перераховує платіж в розмірі вартості послуги з Онлайн роз’яснення згідно з Прейскурантом.

5.3. Оплата за Онлайн роз’яснення проводиться Пацієнтом шляхом зарахування коштів на картковій рахунок «Monobank»(є роздрібним продуктом АТ «Універсалбанк» Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011), реквізити якого будуть надані під час оформлення замовлення.

5.4. Момент сплати першого платежа є часом набрання Договоромвзаємних прав та обов’язків для сторін за цим Договором.

5.5. У разі відмови Пацієнта від отримання Онлайн роз’яснення, внесена ним плата:

автоматично перераховується на його Особистий гаманець для оплати інших послуг Виконавця в майбутньому або

може бути повернута Пацієнту з урахуванням утримання комісії банку.

5.6. У разі неявки Пацієнта (не включення в режимі он-лайн в попереднього погоджений спосіб) в погоджений час і дату на Онлайн роз’яснення, Пацієнт відшкодовує збитки, завдані Виконавцю в розмірі 70% вартості невикористаного Онлайн роз’яснення (ч. 2 п. 4 ст. 633 ЦК України).

5.7. Виконавець має право переглядати ціни на послуги, що надаються в рамках цього Договору і вводити додаткові послуги з новими методиками. Про зміну вартості послуг, Пацієнт (Законний представник) самостійно дізнається з сайту Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець несе відповідальність за якість наданих роз’яснень медичного характеру в рамках цього Договору.

6.2. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Пацієнта в результаті:

невиконання Пацієнтом (Законним представником) обов’язків, передбачених цим Договором, в тому числі приписів і рекомендацій лікаря;

неповідомлення Пацієнтом (Законним представником) суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не були призначені лікарем Виконавця;

розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з виконанням даного Договору;

настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказано в анотації до них;

отримання Онлайн роз’яснення і / або медичної допомоги від третіх осіб, в тому числі і від фахівців іншого медичного закладу;

отримання неточних результатів в процесі проведення неякісних лабораторних досліджень.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за перебої в наданні Онлайн роз’яснення, якщо вони були викликані незалежними обставинами, пов’язаними з:

перебоями в електроживленні;

глобальними перебоями в роботі мережі Інтернет;

збоями систем маршрутизації;

збоями в розподіленої системі доменних імен;

збоями, викликаними спробами і / або несанкціонованим адмініструванням третіми особами інтернет-ресурсів або DDoS-атаками у випадках, коли такі обставини не дозволяють Користувачеві отримати доступ до Онлайн роз’яснення;

неполадками у Інтернет-провайдера, тощо.

6.4. Пацієнт (Законний предствник) несе відповідальність за свою поведінку в момент проведення Онлайн роз’яснення.

6.5. Пацієнт несе повну відповідальність за свої рішення і дії при виконанні цього Договору.

6.6. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, зокрема, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

6.7. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно з Договором.

6.8. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни своїх реквізитів та персональних даних. У разі неповідомлення, сторона що не повідомили самостійно несе ризик настання несприятливих наслідків.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Відповідно до Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, затвердженому Виконавцем, а також на інших актів цивільного законодавства, з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної (лікарської) таємниці та інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання даного Договору.

7.2. Сторони погодилися на здійснення запису голосового повідомлення/заяви Пацієнта, Онлайн роз’яснення,  телефонних розмов, і можливість посилання на них у разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом (Законним представником) при використанні сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені ним (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних, розміщення персональних даних Пацієнтом (Законним представником) на зовнішніх інформаційних ресурсах, веб-сайтах, електронній пошті, тощо).

8. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його Акцепту Пацієнтом і діє безстроково.

8.2. Договір може бути розірваний:

за згодою сторін;

в односторонньому порядку з обов’язковим відшкодуванням сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання Договірних зобов’язань однією із сторін.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Внесення змін до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг (Онлайн роз’яснення), проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до цього Договору здійснюється шляхом викладення Договору в новій редакції Договора на сайті Виконавця.

9.2. Всі зміни, що вносяться до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими для Пацієнта з моменту їх публікації Виконавцем. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до цього Договору, Пацієнт має право розірвати Договір в порядку, встановленому в пункті 8.2. даного Договору.

9.3. Підписуючи цей Договір кожна із Сторін дає згоду:

9.3.1. На внесення персональних даних, які стали їм відомі в ході виконання своїх зобов’язань за цим Договором, до бази персональних даних відповідної Сторони, якщо така створюється;

9.3.2. На будь-яке використання і обробку вищезазначених даних (в межах Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., надалі у цьому розділі – Закон № 2297-VI) у господарській діяльності іншою Стороною для виконання зобов’язань за цим Договором, а також пов’язаних з ним зобов’язань.

9.4. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, які передаються від однієї Сторони до іншої, а також норм законодавства, що регулюють таку передачу, зокрема норм Закону № 2297-VI, несе Сторона, що передає відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором.

9.5. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, що отримані Стороною відповідно до положень цього розділу, а також норм чинного законодавства, що регулюють зберігання, обробку та використання таких даних, зокрема норми Закону № 2297-VI, несе Сторона, яка отримує відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором.

9.6. Під обробкою персональних даних Сторони розуміють будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

9.7. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, що відноситься до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, серія та номер документа, що посвідчує особу, місце реєстрації/прописки, реєстраційний номер обліку картки платника податків, адреса електронної пошти, номер телефону та інша інформація, яка ідентифікує особу.

9.8. Зміст своїх прав представникам Сторін/Сторонам, як суб’єктам персональних даних відповідно до Закон № 2297-VI відомий та зрозумілий.

9.9. Підписуючи цей Договір кожна із Сторін/представники Сторін повідомляється про внесення їх персональних даних до Бази персональних даних Сторони.

9.10. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.