УГОДА ПРО ПОЛІТИКУ конфіденційності та захистперсональнихданих | Педіатр і Я

УГОДА ПРО ПОЛІТИКУ конфіденційності та захистперсональнихданих

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінімед» або ФОП Чернега Н.Ф., що здійснює діяльність, як Дитячий медичний центр «ПедіатріЯ» (далі — «Медичний центр») з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку користувачів сайту. У зв’язку з цим, Медичний центр прагнезахищатиконфіденційністьдоступнихїйперсональнихданихкористувачів сайту.

Користуванняданим сайтом можливо без будь-якогозазначенняперсональнихданих. Проте, якщо Ви бажаєтескористатися будь-якоюпропозицієюнашогоМедичного центру в режимі онлайн, можезнадобитисяобробка ваших персональнихданих.

 1. Загальніположення

Дана Угода про політикуконфіденційності та захистперсональнихданих (далі — «Угода») встановлює порядок здійсненняМедичним центром обробкиперсональнихданих, видиперсональнихданих, мету використанняперсональнихданих, взаємодіюМедичного центру з третіми особами, умови доступу до персональнихданих, заходи безпеки для захиступерсональнихданих, а такожконтактнуінформацію для користувачащодоотримання доступу, внесеннязмін, блокуванняабовидаленнясвоїхперсональнихданих.

 1. Терміни, щозастосовуються в ційУгоді

Сайт — цесукупністьтекстів, зображень, графічнихелементів, дизайну, програмного коду, фото-, відеоматеріалів, іншихрезультатівінтелектуальноїдіяльності, щомістяться в мережіІнтернет за адресою https://pediatria.kiev.ua/

Адміністрація сайту — це особа, яка наділена правами адміністрування сайта.

Користувач — цефізична особа, яка здійснилавхід на сайт і прийнялаумовицієї Угоди, незалежновід факту проходження процедур реєстрації та авторизації на сайті.

 1. Збір та використанняперсональнихданих

Користувач сайту дає свою згоду на обробкуйогоперсональнихданих, в тому числі на будь-яку діючисукупністьдій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення та знищенняперсональнихданих, в тому числі з використаннямінформаційних (автоматизованих) систем.

При використаннісервісів сайту, Медичний центр здійснюєобробку таких данихКористувача, включаючи, але не обмежуючись такими персональнимиданими:

 • анкетнідані (прізвище, ім’я, по батькові);
 • дата народження;
 • адреса реєстрації / фактичного проживання;
 • електронна адреса (e-mail);
 • контактний телефон.

Медичний центр збираєтількитіперсональнідані, якісвідомо і добровільнонаданіКористувачем в електронній, письмовій (паперовій) абоіншійформі, з метою використаннясервісів сайту. Щовідповідно до вимогзаконодавства є згодоюсуб’єктаперсональнихданих на обробкусвоїхперсональнихданихвідповідно до сформульованої в ційУгоді метою їхобробки.

 1. Угода про обробкуперсональнихданих

ДанаУгода  з Користувачем є публічною офертою.

Натискаючи кнопку «Я згоден» Користувачнадаєзгоду на обробкуперсональнихданих Користувача.

ПриймаючиумовиУгоди, Користувачпогоджується з отриманнямвідМедичного центру дзвінків і повідомлень на зазначену ним електроннупошту.

 1. Цілівикористанняперсональнихданих

Адміністрація сайту зобов’язуєтьсявикористовуватиперсональніданівідповідно до вимогзаконодавстваУкраїни, зокрема, Закон України «Про захистперсональнихданих», Закон України «Про ратифікаціюКонвенції про захистосіб у зв’язку з автоматизованоюобробкоюперсональнихданих», іншихнормативнихактів, з метою забезпеченнянаданняІнтернет-сервісів сайту, обмінуінформацією / новинами.

 1. Термінзберіганняперсональнихданих

Персональніданізберігаютьсяпротягомтерміну не більше, ніжценеобхідно з метою їхобробки.

Після того, як суб’єктперсональнихданихперестає бути Користувачем сайту шляхом видаленнясвогообліковогозапису на Сайті, йогоперсональніданітакож автоматично видаляються.

Таказгода на обробкуперсональнихданихможе бути відкликанасуб’єктомперсональнихданих на підставіособистої заяви, спрямованоїАдміністрації сайту в письмовійформі.

 1. Захистперсональнихданих

Медичний центр забезпечуєзастосуваннявсіхвідповіднихзобов’язаньщододотриманняконфіденційності, а такожтехнічних і організаційнихзаходівбезпеки для запобіганнянесанкціонованогоабо незаконного розголошенняабообробкитакоїінформації і даних, їхвипадковоївтрати, знищенняабопошкодження.

Поширенняперсональнихданих без згодисуб’єктаперсональнихданихабоуповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

Медичний центр розуміє, щоособистаінформація є цінністю і невід’ємнимзмістом, в тому числі, особистихнемайнових прав людини, і тому вживаєвсіхможливихзаходів для захистуособистоїінформаціїКористувачів, добровільно і усвідомленопереданоїостаннімиМедичному центру.